С настоящите Общи условия се урежда провеждането на Игра, организирана от:
“БЪЛГАРСКО ИМАНЕ” ЕООД, ЕИК 204476739 , със седалище и адрес на управление област София - град, община Столична, гр. София, ул. Кишинев №3, вх. В, ет.2, ап.12, ПК 1407, представлявано от Стефан Иванов Дойчев; наричан за краткост Организатор

1. Провеждане на Играта
1.1. В Играта могат да участват лица, навършили 18-годишна възраст. Деца на възраст между 8 и 17 години могат да участват в Играта, но само с възрастен придружител, който да плати таксата за участие от тяхно име.
1.2 Играта се провежда при задължително спазване на установените правила за участие в нея.
1.3. В Играта могат да вземат участие минимум двама души и максимум петима души.

2. Резервации
2.1. При направа на резервация за Играта участниците доброволно предоставят личните си данни - имена, телефонен номер, и-мейл адрес. Организаторът съхранява личните Ви данни според изискванията на българското законодателство и има право да ги използва с цел да ви информира за предстоящи оферти свързани с предлаганите услуги и продукти.
2.2. Лицето, което прави резервация е изцяло отговорно за правилното въвеждане на личните си данни във формата за резервации и гарантира истиността им.
2.3. При невъзможност за явяване и необходимост от отмяна на резервация за Играта, тя следва да бъде направена в срок най-късно до 14 преди обявената дата за начало на Играта. В противен случай участниците от съответната група дължат неустойка в размер на 50% от стойността на резервацията, ако отмяната е до 7 дни преди началото на играта. Ако отмяната настъпи в рамките на седмица преди старта на Играта, то участниците дължат неустойка в размер на 100% от стойността на резервацията.

3. Безопасност
3.1. Всеки участник в Играта ще бъде инструктиран предварително и ще трябва да подпише декларация, с която се съгласява да се придържа към настоящите общи условия и правила в интерес на общата безопасност по време на провеждане на Играта.
3.2. Участието в Играта е на собствена отговорност и Организаторът не носи никаква отговорност за щети причинени на участниците при неспазване на правилата. Организаторът на играта не носи отговорност за инциденти, които могат да възникнат, в случай че те са свързани със злоупотреба с предмети, които участник е използвал неправомерно или са резултат от проявена небрежност от страна на участниците. Организаторът на играта си запазва всички права да претендира обезщетение в случай на умишлено повреждане от страна на участниците на инструменти, съоръжения и оборудване, които са част от играта. Организаторът на Играта може да го прекрати по всяко време в случай на неспазване на правилата. В този случай Организаторът няма да дължи нито частично, нито пълно възстановяване на платените от участниците такси.
3.3. В Играта не могат да участват лица в нетрезво състояние или под влияние на наркотични вещества.
3.4. Ако в хода на Играта някой от участниците не е в състояние да продължи участието си по здравословни или други причини, същият може да прекрати участието си по всяко време. В този случай, ако желаят, останалите участници могат да продължат участието си в започналата вече игра.

4. Отстраняване от Игра
4.1. При установен опит за нарушаване на правилата на играта или установен опит за неспортменско поведение от страна на даден участник или цял отбор, той незабавно ще бъде отстранен от нея. Решението за отстраняване се взима без предупреждение; членовете на отстраненият отбор получават забрана за участие в състезания, организирани от "Българско Имане" и не получават обратно таксата си за участие.
4.2. Участниците се задължават да не разкриват никакви детайли от естеството на играта директно, индиректно или чрез интернет и социалните мрежи. Всяка информация относно Играта представлява търговска тайна и е конфиденциална. Забранява се копирането, разпространяването или създаването на други игри, които могат да се считат за производни на Играта. Организаторът на играта си запазва правото да предприеме правни действия срещу всяко лице, което е извършило нарушение на правото на интелектуална собственост.

5. Продължителност
5.1. Обявената продължителността на Играта може да варира в зависимост от индивидуалното темпо на отборите. Организаторът си запазва правото да прекрати участието на отбори, незавършили Играта в 6-седмичен срок.
5.2 Организаторът не дължи обезщетение, в случай че отбор е участвал, преминал е през всички етапи и е приключил успешно Играта.

Организаторът си запазва правото да променя, премахва и добавя правила към настоящия документ, без да известява участниците в играта.